1. Chez Connie

Kopralinna populaarne toidukiosk Chez Connie avatakse mõne minuti pärast ja hulk kopraid on juba järjekorras, et tellida üht kolmest kioskis pakutavast toidust:

Kioskis on kolm töötajat, Connie ise ning tema sõbrad Ben ja Anne, kes kõik oskavad valmistada kõiki toite ja kes igaüks teenindavad kliente oma aknast. Iga järgmine kobras järjekorrast astub esimese vaba akna juurde, esitab tellimuse ja lahkub kohe, kui tellitud toit on käes.

Alloleval joonisel on kujutatud kümme järjekorras esimest kobrast ja nende soovid.

Küsimus

Kes kolmest kioski töötajast valmistab Sylvette'i jäätise?

[Raadionupud]

A. Anne

B. Ben

C. Connie

Vastus

Õige vastus on: B (Ben).

2. Urud

Hulk küülikuid ja mäkrasid elavad 8x8 ruuduks jagatud aasal igaüks oma urus. Alloleval joonisel tähistab 'k' küüliku, 'M' märga ja '.' tühja urgu.

Küülikud ja mägrad saavad üldiselt hästi läbi. Aga siiski, kui mõne looma naabrite hulgas on teisest liigist loomi rohkem kui tema enda liigikaaslasi, eelistab ta mujale kolida.

Nüüd käib külavanem kobras aasal ringi ja paigutab loomi uutesse urgudesse vastavalt järgmistele reeglitele:

 1. Kõigepealt küsib ta kolimissoovi kohta kõigilt mäkradelt, seejärel kõigilt küülikutelt.

 2. Kummagi liigi loomi küsitleb ta ridade kaupa ülalt alla ja igas reas vasakult paremale.

 3. Kui küsitletav loom ütleb, et ta eelistab kolida, otsib kobras talle sobivat uut elukohta tühjade urgude hulgas samamoodi ridade kaupa ülalt alla ja igas reas vasakult paremale; kolida soovija paigutatakse ümber esimesse sellisesse urgu, kus ta kohe ära kolida ei tahaks.

 4. Iga looma käest küsitakse kolimissoovi kohta ainult üks kord.

Mõned näited:

Küsimus

Milline on loomade paigutus urgudesse, kui kobras oma ringkäigu lõpetab?

[Raadionupud]

A. B.

C. D.

Vastus

Õige vastus on: A.

3. Audiitorid

Kopralinna volikogu liikmed võivad olla üksteisega seotud sugulussidemete või ühiste äride kaudu. Volikogus on 11 liiget ja omavahel seotud liikmed on alloleval skeemil joontega ühendatud.

Nüüd peab volikogu valima enda hulgast auditikomitee nii, et selle mitte mingid kaks liiget ei ole omavahel seotud.

Küsimus

Mitu liiget saab auditikomitees maksimaalselt olla?

[Täisarv]

Vastus

Õige vastus on: 3.

4. Kohukesed

Neli kobrast hakkavad minema kolmenädalasele matkale. Toiduks võtavad nad kaasa kohukesi, mida iga kobras sööb kindla ajaperioodi jooksul kindla koguse.

Alma sööb iga 8 päevaga 4 kohukest, Bruno iga 7 päevaga 4 kohukest, Charles iga 4 päevaga 2 kohukest ja Doris iga 9 päevaga 6 kohukest. Me teame, et iga kobras otsustab igal päeval, kas ta sööb ühe kohukese või ei söö üldse, aga ei tea muud midagi selle kohta, kuidas igaüks neist oma kohukesi oma söömisperioodi päevade peale jagab.

Küsimus

Mis on maksimaalne arv kohukesi, mis neljal sõbral oma 21-päevasel matkal kuluda võib?

[Täisarv]

Vastus

Õige vastus on: 50.

5. Raudtee remont

Kopramaa raudteel vajab 12-kilomeetrine lõik remonti.

Koprad on aga laisavõitu ja ei viitsi suuri töid teha. Kui mõnel kopral palutakse raudteed remontida, käitub ta järgmiselt:

 • Kui remonti vajav lõik ei ole üle 1 kilomeetri, teeb ta töö ise ära.

 • Kui lõik on pikem, leiab ta kaks sõpra ja palub kummalgi remontida poole lõigust (ja ise ei tee midagi).

Ja kuna koprad on laisad, ei lase keegi ennast kaubelda rohkem kui ühte teelõiku remontima.

Küsimus

Mitu kobrast lõpuks raudteed remondib, kui linnapea palub Arnoldil 12-kilomeetrise lõigu korda teha?

[Täisarv]

Vastus

Õige vastus on: 16.

6. Münditornid

Steven ladus kaheksa valget ja kaheksa punast münti seitsmesse torni, nagu näha alloleval joonisel.

Nüüd tahab ta neid torne üksteise otsa kokku tõstes saada kaks ühesugust torni: tornid peavad olema sama kõrgusega ja neis peavad kohakuti olema sama värvi mündid.

Küsimus

Kui (x, y, z, ...) tähistab torni, mille saame, kui paneme torni x peale torni y, seejärel torni y peale torni z ja nii edasi, siis milline järgmistest skeemidest EI OLE õige lahendus?

[Raadionupud]

A. (A, F, B, G) ja (E, D, C)

B. (B, A, E) ja (F, D, G, C)

C. (B, E, A) ja (F, D, G, C)

D. (B, E, A) ja (F, D, C, G)

Vastus

Õige vastus on: C.

7. Robot

Alloleval kaardil näidatud robot on vaja programmeerida sõitma finišisse ja hoiduma tupikust .

Roboti juhtimiseks on radadel märgid , ja . Neist ühe tähendus on "pööra järgmisel ristmikul vasakule", ühe tähendus "pööra järgmisel ristmikul paremale" ja ühe tähendus "sõida järgmisest ristmikust otse üle".

Pööramiste suunad on määratud roboti poolt vaadates ja lihtsalt kurvi ristmikuks ei loeta. Allolev joonis näitab, kuidas robotid liiguks, kui kolmnurkne märk tähendaks "pööra järgmisel ristmikul vasakule".

Küsimus

Millised peavad olema märkide tähendused, et robot finišisse jõuaks?

[Vastavus]

/ /

pööra järgmisel ristmikul vasakule / pööra järgmisel ristmikul paremale / sõida järgmisest ristmikust otse üle

Vastus

Õige vastus on:

- pööra järgmisel ristmikul paremale

- sõida järgmisest ristmikust otse üle

- pööra järgmisel ristmikul vasakule

8. Uusasukad

Koprakülla tuli neli uut peret, kes tahavad endale pesad teha. Külas on 16 vaba krunti, nagu näidatud alloleval joonisel vasakul.

Külas kehtib aga ka reegel, et kahe koprapere pesad ei tohi olla ühel joonel ei horisontaalis, vertikaalis, ega diagonaalis. See tähendab, et kui üks pere teeb pesa krundile 9, siis ei tohi teised pered teha pesi joonisel paremal punasega maha tõmmatud kruntidele.

Küsimus

Millistele kruntidele peaks pesad tegema, et kõik neli peret nõuetekohaselt ära mahuks? (Kirjutada kruntide numbrid kasvavas järjekorras tühikutega eraldatult.)

[Tekstikast]

Vastus

Õige vastus on: 2 8 9 15 või 3 5 12 14.

9. Sugupuu

Marek koostas oma meessugulaste põlvnemise skeemi, kus nool ühelt isikult teisele tähendab, et esimene on teise isa. Siis aga haaras Mareki väike õde skeemi enda kätte ja kõik nimesildid peale Mareki enda oma kukkusid maha:

Küsimus

Mitu poega on Mareki onul Janil?

[Täisarv]

Vastus

Õige vastus on: 3.

10. Rosett

Programm diamond joonistab rombi, nagu alloleval joonisel näidatud.

Vaatame nüüd programmi rosette, mis peaks joonistama alloleval joonisel näidatud roseti.

Küsimus

Millised arvud peavad programmis rosette olema X ja Y asemel, et soovitud pilt saada?

[Raadionupud]

A. X = 12, Y = 30

B. X = 15, Y = 24

C. X = 15, Y = 36

D. X = 12, Y = 20

Vastus

Õige vastus on: B (X = 15, Y = 24).

11. Üüriarved

Kopralinn kogub tammi korrashoiuks 2 bebrikut kopra kohta ja veepuhastuseks 3 bebrikut pere kohta.

Küsimus

Millise valemi peab raamatupidaja kirjutama tabeli lahtrisse C2, et selle kopeerimisel lahtritesse C3 kuni C5 arvutataks kõigile peredele õiged arve summad?

[Raadionupud]

A. =B2*C8+C7

B. =B2*C7+C8

C. =B2*$C$7+$C$8

D. =B2*$C$8+$C$7

Vastus

Õige vastus on: C.

12. Stiilsed tekstid

Kobras Anna tahab oma sõpradele saata ilusa kutse uue rakendusega, mis lubab tal moodustada disainitud teksti.

 • * rasvase kirja jaoks; näiteks *kobras* tulemus on kobras
 • / kaldkirja jaoks; näiteks /kobras/ tulemus on kobras
 • _ allajoonimise jaoks; näiteks _kobras_ tulemus on kobras
 • $ värviga esile tõstmise jaoks; näiteks $kobras$ tulemus on kobras

Stiile saab ka kombineerida, näiteks:

 • _/kobras/_ tulemus on kobras
 • /_kobras_/ tulemus on samuti kobras
 • $_kobras_$ tulemus on kobras

Tekstidesse saab lisada ka pilte, kirjutades pildi nime : märkide vahele, näiteks:

 • :sünnipäev: tulemus on
 • :saar: tulemus on
 • :maja: tulemus on

Küsimus

Mida peab Anna sisestama, et saada tulemuseks järgnev sõnum?

Sa oled kutsutud super peole minu , mis on peal. Seal on suurepärane muusika ja söök. Näeme seal!

[Raadionupud]

A. *Sa* oled kutsutud _super_ sünnipäev peole */minu/* :maja:, mis on :saar: peal. Seal on $/suurepärane muusika ja söök/$. Näeme /seal!/

B. *Sa* oled kutsutud _super_ :sünnipäev: peole *_minu_* :maja:, mis on :saar: peal. Seal on $/suurepärane muusika ja söök/$. Näeme _seal!_

C. *Sa* oled kutsutud _super_ :sünnipäev: peole */minu/* :maja:, mis on saar peal. Seal on $*suurepärane muusika ja söök*$. Näeme _seal!_

D. *Sa* oled kutsutud /super/ :sünnipäev: peole *_minu_* :maja:, mis on :saar: peal. Seal on $suurepärane muusika ja söök$. Näeme /seal!/

Vastus

Õige vastus on: B.

Variandis A on sünnipäev ilma kooloniteta ja seda ei asendata pildiga. Variandis C on */minu/* allajoonimise asemel kaldkirjas. Variandis D on /super/ allajoonimise asemel kaldkirjas.

13. Peokutsed

Corey korraldab nädalavahetusel peo ja tahab seal uusi tutvusi sõlmida. Selleks lisas ta peokutsele juhise, et kutse saaja peab sellest neli koopiat tegema ja need neljale oma sõbrale saatma. Corey ise saatis esimeses ringis kutsed neljale oma sõbrale. Nimetame ringideks ka neid kordi, kui juba kutse saanud koprad neid edasi saadavad.

Küsimus

Oletame, et iga kutse saanud kobras saadab selle tõesti neljale sõbrale edasi. Oletame lisaks, et ükski kobras ei saa kutset mitu korda. Mitmendas ringis jõuab peole kutsutute koguarv üle 1000?

[Täisarv]

Vastus

Õige vastus on: 5.

14. Huffmani kodeering

Huffmani kodeering on meetod andmete pakkimiseks. Selle meetodi põhiline idee on, et tekstis sagedamini esinevatele märkidele antakse lühemad ja harvemini esinevatele märkidele pikemad koodid. Illustreerime seda sõna ABRACADABRA kodeerimise näitel:

 1. Kõigepealt loetakse iga märgi tekstis esinemise sagedus ja sorteeritakse märgid sageduste kahanemise järjekorras (võrdse sagedusega märgid omavahel tähestikuliselt), nagu näha joonisel 1.

 2. Ühendatakse tabeli kaks parempoolset veergu plokiks, nagu näha joonisel 2: lisatakse tabeli parempoolseima veeru alla number 1 ja paremalt teise veeru alla number 0 (rohelised ruudud) ja asendatakse nende kahe veeru esinemissagedused nende summaga (kollane ruut).

 3. Sorteeritakse tabel uuesti sageduste kahanemise (ja võrdse sageduse korral tähestiku) järjekorras, liigutades plokiks kokku pandud veerge alati koos, nagu näha joonisel 3.

 4. Korratakse samme 2 ja 3 seni, kuni kogu tabel on üks plokk, nagu näha joonistel 4, 5 ja 6.

 5. Lõpuks loetakse iga märgi koodiks numbrid tema all olevatest rohelistest ruutudest järjekorras alt üles.

1 2 3 4 5 6

Nii saadakse sõna ABRACADABRA märkidele järgmised koodid:

Märk Kood
C 0000
D 0001
R 001
B 01
A 1

Küsimus

Milline on H-tähe kood, kui samal moel kodeerida sõna HOCUSPOCUS?

[Raadionupud]

A. 00000

B. 00001

C. 110

D. 100

Vastus

Õige vastus on: D (100).

15. Lauluvõistlus

Kopraküla lauluvõistluse finaalis osales kuus lauljat:

Lauljaid oli hindamas neli eksperdist kohtunikku, kes igaüks andsid hindeid oma kriteeriumide järgi:

  Nancy Michael Grace James
Anna 80 8 60 0
Betty 90 10 80 50
Carrie 85 7 90 100
Dennis 100 9 100 30
Elin 95 6 70 10
Frank 75 5 50 20

Võistluse korraldajad panid iga võistleja kohta kirja, mitmendal kohal see võistleja iga kohtuniku pingereas oli, liitsid iga võistleja jaoks kokku need neli kohanumbrit ja kuulutasid üldvõitjaks selle, kellel nii saadud summa oli kõige väiksem.

Küsimus

Kes võistluse võitis?

[Raadionupud]

A. Anna

B. Betty

C. Carrie

D. Dennis

E. Elin

F. Frank

Vastus

Õige vastus on: D (Dennis).

Copyright © 2021 Bebras – International Challenge on Informatics and Computational Thinking.
Licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag icons by GoSquared.