1. Kuula ja liigu

Tiina, kes on pime, jalutab üksi mööda linnatänavaid, kasutades rääkivad prille.

Rääkivatel prillidel on kaamerad ja intelligentne objektide tuvastamise süsteem. Prillid suudavad ära tunda nelja tüüpi objekte: maja, puu, tänav ja muru. Kui Tiina siseneb uude ruutu, teatavad prillid talle (just selles järjekorras), mis on temast vasakul, tema ees ja temast paremal, näiteks "puu tänav maja".

Tiina alustab kolmnurgaga tähistatud ruudust (olles näoga kaardi parema ääre suunas) ja kuulab rääkivate prillide teateid. Ta kuuleb selliseid teateid:

Nii jõuab Tiina ühte kaardil tähega tähistatud ruutudest.

Küsimus

Millisesse ruutu Tiina jõudis?

[Raadionupud]

A. A

B. B

C. C

D. D

E. E

F. F

2. Trips-traps-trull

Trips-traps-trull on kahe mängija mäng. Mängijad joonistavad 3 korda 3 ruudustikku vaheldumisi enda sümboli (vastavalt X või O), kusjuures joonistada võib ainult tühjadesse ruutudesse. Võitja on see, kes suudab esimesena moodustada kolmest enda sümbolist rea, veeru või diagonaali. Kui kumbki seda ei suuda ja kõik ruudud saavad täidetud, lõpeb mäng viigiga.

Joonisel on näha näide ühest X võiduga lõppenud mängust, kus igas seisus on viimane käik esile tõstetud.

Mängu lõpus ruudustikku jäädud seisu nimetame lõppseisuks. Aga mitte kõik juhuslikult sümbolitega X ja O täidetud mängulauad pole reeglitele vastavad lõppseisud.

Küsimus

Milline järgnevatest on trips-traps-trulli reeglitega kooskõlas olev lõppseis?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

3. Miss Infinity

Ühe klassi õpilased suhtlevad oma klassikaaslastega vastavalt joonisele. Näiteks õpilane H suhtleb päeva jooksul ainult D, E ja F-ga.

Esmaspäeval tuli tööle uus matemaatikaõpetaja, keda kolm õpilast A, D ja I hakkasid tema soengu tõttu kohe kutsuma Miss Infinityks. Hüüdnimi levis õpilaste hulgas nii, et iga õpilane, kelle vestluskaaslastest rohkem kui pooled seda kasutasid, hakkas ka ise järgmisel koolipäeval uut õpetajat sel viisil hüüdma.

Küsimus

Milline oli esimene päev, kui kõik selle klassi õpilased kasutasid hüüdnime Miss Infinity?

[Raadionupud]

A. Teisipäev

B. Kolmapäev

C. Neljapäev

D. Reede

E. Järgmine esmaspäev

4. Kobraste tammid

Kuus kobrast A, B, C, D, E ja F ehitasid igaüks jõele oma tammi. Ühel päeval tuli torm ning osa palkidest, millest tammid olid ehitatud, uhuti allavoolu. Õnneks oli iga palk märgistatud ehitaja nimega, näiteks kopra A ehitatud tammi ehitusmaterjalil oli täht "A".

Pärast tormi kogus iga kobras oma tammi juurest võõrad palgid kokku, et need omanikele tagasi anda. Tulemus oli selline:

Küsimus

Kui otsustada kobraste kogutud palkide järgi, siis millises järjekorras on tammid, kui alustada kõige kõrgemal olevast tammist ja liikuda allavoolu?

[Raadionupud]

A. A→B→C→D→E→F

B. C→B→F→A→D→E

C. C→F→B→D→A→E

D. E→C→F→B→A→D

5. Kivide korjamine

Koprapere valdused koosnevad 21-st kanalist. Kanalitest on vaja välja korjata kokku 31 kivi. Kõik koprad alustavad tiigist, ujuvad kanaleid mööda kivideni ja viivad need koju.

Kivid on rasked, üks kobras suudab neist korraga kaasas kanda vaid ühte või kahte. Ühest kanalite lõikumiskohast teiseni ujumiseks kulub kobrastel alati täpselt üks tund. Peale ühist starti peavad koprad kõik kivid koju viima nelja tunniga.

Küsimus

Kui palju kopraid on selleks minimaalselt vaja?

[Raadionupud]

A. 14 kobrast

B. 18 kobrast

C. 20 kobrast

D. 24 kobrast

6. Loendid

Me võime esitada arvude loendit 3, 5, 2, 4, 1 visuaalselt näiteks sellisel kujul (väikesed punased numbrid ülaservas on elementide indeksid ehk asukohad loendis):

Me võime 2. kohal oleva arvu tähistamiseks kirjutada (X 2). Seega meie näite puhul on (X 2) arv 5 ja (X 5) on 1.

Me võime indeksi anda ka kaudselt, näiteks (X (X 3)) on 5, sest (X 3) on 2 ja seega (X (X 3)) = (X 2) = 5.

Siin on kolm loendit: A, B ja C.

Küsimus

Millist arvu tähistab (A (B (C 3)))?

[Täisarv]

7. Koodikobraste laht

Koodikobraste lahes on tuletornid valgustatud erilisel viisil. Igal majakal on oma unikaalne kood, mille järgi ta vilgub. Nii saavad meremehed lihtsalt tuvastada, millist majakat nad parajasti vaatavad.

Näiteks kui tuletornil on kood "1011001001", siis esimese kümne sekundi jooksul lülitub ta sisse ja välja nii: 1. sekundil põleb, 2. sekundil ei põle, 3. sekundil põleb, 4. sekundil põleb, 5. sekundil ei põle, 6. sekundil ei põle, 7. sekundil põleb, 8. sekundil ei põle, 9. sekundil ei põle, 10. sekundil põleb.

Iga järgmise 10 sekundi jooksul see muster kordub.

Küsimus

Kui kõik tuletornid hakkavad tööle samal ajal, siis mitmendal sekundil põlevad kõigi majakate tuled korraga?

[Täisarv]

8. Süüta lamp!

Kobras Siiri ja tema sõbrad otsustavad mängida mängu nimega "Süüta lamp!". Mängul on 8 nuppu, millel Siiri ja tema sõbrad saavad seista. Nupu peal seismine saadab elektrivoolu juhtmesse. Need juhtmed läbivad kolmnurkseid ja ruudukujulisi kaste ning viivad lõpuks lambini.

Koprad võidavad mängu, kui nad suudavad lambi sisse lülitada.

Küsimus

Millistel nuppudel peaksid Siiri ja ta sõbrad seisma, et lamp põlema hakkaks?

(Sisesta nuppude numbrid kasvavas järjekorras ja ilma muude märkideta, näiteks 1458. Kui võimalikke lahendusi on mitu, sisesta ükskõik milline neist.)

[Tekstikast]

9. Värvi konna!

Arvuti ekraanil on joonistus konnast. Konna värv pole teada.

Värvi muutmiseks on meil olemas neli programmi, kuid me võime käivitada neist vaid ühe. Tahame olla kindlad, et programmi töö lõppedes on konn kindlasti roheline sõltumata sellest, mis värvi ta oli alguses.

Küsimus

Millise programmi peaksime käivitama?

[Raadionupud]

A.

Kui konn on punane, siis värvi ta roheliseks, muidu värvi ta kollaseks.

B.

Kui konn on kollane, siis värvi ta punaseks, muidu värvi ta roheliseks.

C.

Kui konn on kollane, siis värvi ta punaseks.
Kui konn ei ole kollane, siis värvi ta roheliseks.

D.

Kui konn on punane, siis värvi ta roheliseks.
Kui konn ei ole punane, siis värvi ta kollaseks.

10. Südamegraafika

Tiina alustas kahest kujundist: ringist ja ruudust.

Neid kasutades moodustas ta südame:

Tiina kasutas südame moodustamiseks ainult selliseid operatsioone:

Küsimus

Millist järgnevatest käsujadadest võis Tiina südame koostamiseks kasutada?

[Raadionupud]

A. Dubleeri ring. Pööra ruutu. Liiguta ringi. Liiguta ringi.

B. Dubleeri ruut. Pööra ruutu. Liiguta ruutu. Liiguta ringi.

C. Dubleeri ring. Pööra ringi. Liiguta ringi. Liiguta ruutu.

D. Liiguta ringi. Liiguta ringi. Dubleeri ring. Liiguta ruutu.

11. Teksti vormistamine

Järgnevas tekstilõigus on tühikud tähistatud märgiga '·' ja lõiguvahetused märgiga ''. Tähistamata reavahetused on tekstitöötlusprogrammi poolt automaatselt lisatud.

§·1.·Eesti·on·iseseisev·ja·sõltumatu·demokraatlik·vabariik·,kus·kõrgeima·
riigivõimu·kandja·on·rahvas.·Eesti·iseseisvus·ja·sõltumatus·on·aegumatu·
ning·võõrandamatu.¶

§·2.·Eesti·riigi·maa-ala,territoriaalveed·ja·õhuruum·on·lahutamatu·ja·
jagamatu·tervik·.·Eesti·on·riiklikult·korralduselt·ühtne·riik,·mille·
territooriumi·haldusjaotuse·sätestab·seadus.¶

Küsimus

Mitmes sõnavahes on selle teksti vormistamisel tühikuid valesti kasutatud?

(Kui ühes sõnavahes on mitu viga, lugeda seda ainult üks kord.)

[Täisarv]

12. Arvutustabel

Vaatame järgmist tabelarvutuse töölehte, mille mõnes lahtris on arvud ja mõnes valemid:

Töölehe funktsioon SUM arvutab antud piirkonna lahtrites olevate väärtuste summa, funktsioon MAX aga leiab antud piirkonna lahtrites olevatest väärtustest maksimaalse. Lahtrite piirkonnad on antud oma vasakpoolseima ülemise ja parempoolseima alumise lahtriga.

Küsimus

Milline väärtus tuleb tabeli lahtrisse C3?

[Täisarv]

13. Antiviirus

Ants lõi uue viirusetõrjeprogrammi, mis suudab avastada ohtlikku tarkvara. See kontrollib arvutisse lisatavaid programme, keskendudes analüüsil neljale punktile:

Kui viirusetõrjeprogramm leiab kontrollitava programmi koodist vähemalt kaks ülaltoodud tegevust, loetakse programm ohtlikuks ja pannakse karantiini.

Küsimus

Milline allolevatest programmidest pannakse karantiini?

[Raadionupud]

A. loe fail dokumendikaustast; prindi fail; salvesta fail dokumendikausta; saada fail e-postiga.

B. loe fail dokumendikaustast; prindi fail; lisa fail automaatkäivitusse.

C. loe fail süsteemikaustast; prindi fail; salvesta fail dokumendikausta; saada fail e-postiga.

D. loe fail automaatkäivituse kaustast; prindi fail; salvesta fail dokumendikausta; saada fail e-postiga.

14. Ruudulise paberi pildid

Siimule meeldib teha ruudulisele paberile väikesi pilte suurusega 4x4 ruutu. Ta kirjutab iga pildi jaoks 8-kohalise kahendkoodi ning jagab selle pooleks: esimesed 4 numbrit kirjutab ta paberi ülemisse äärde vasakult paremale ja viimased 4 vasakusse äärde ülalt alla.

Seejärel kasutab ta järgmisi reegleid:

  1. Kui rea või veeru alguses on 1, tõmba joon, seejärel jäta üks joon vahele, siis tõmba uuesti joon jne.
  2. Kui rea või veeru alguses on 0, jäta joon vahele, seejärel tõmba joon, siis jäta taas joon vahele jne.

Näiteks koodi 10100101 järgi joonistab Siim sellise pildi:

Järgmine pilt on aga joonistatud koodi 10110110 põhjal:

Küsimus

Millise järgnevatest piltidest joonistas Siim koodi 10011000 järgi?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

15. Ahelkood

Ahelkood on kokkuhoidlik viis must-valgel pildil olevate kontuuride (piirjoonte) esitamiseks. Põhimõte on valida üks must piksel ja salvestada igal sammul suund liikumiseks järgmise musta pikslini kontuuri päripäeva (kellaosuti liikumise suunas) läbimisel.

Suunad on tähistatud numbritega selliselt:

Näiteks kui valime alloleval pildil esimeseks sinise raamiga tähistatud piksli, saame edasi liikuda punaste nooltega näidatud suundades ja tulemuseks on ahelkood 1, 0, 0, 7, 7, 5, 5, 4, 3, 3, 2.

Vaatame nüüd sellist pilti:

Küsimus

Milline järgmistest ei ole selle pildi ahelkood?

[Raadionupud]

A. 1, 1, 1, 0, 7, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 3, 2

B. 7, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 7

C. 5, 5, 5, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 0, 7, 7, 7, 6

D. 3, 3, 2, 1, 1, 1, 0, 7, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 4, 3